Banner
Dostęp do informacji publicznej

Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej1) (zwanej dalej Ustawą) Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu zobowiązany jest do udostępniania informacji publicznej. Obowiązek ten realizowany jest w sposób określony w art. 7 Ustawy.

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu udostępnia informacje publiczne m.in.:

  • poprzez Biuletyn Informacji Publicznej (BIP, niniejszy serwis WWW)
  • na wniosek.

Udostępnianie informacji na wniosek odbywa się w zakresie i w sposób określony przez Ustawę (w szczególności przez art.5, art. 10 art. 13, art. 14 oraz art. 15). Oznacza to m.in., że:

  • udostępniana są informacje będące informacją publiczną,
  • nie są udostępniane informacje niebędące informacją publiczną,
  • prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, m.in. ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy,
  • informacja publiczna udostępniona w BIP nie podlega ponownie udostępnieniu na wniosek,
  • udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 2 i art. 15 ust. 2 Ustawy,
  • informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie,
  • możliwe jest pobranie opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom, związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.

1) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) z późn. zm.