Banner
Działalność

Zapisy do szkoły

Do Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz skierowania wydanego przez organ prowadzący (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego).

Rekrutację do szkół ponad gimnazjalnych przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora. Szkolna Komisja Rekrutacyjna ustala kryteria przyjęcia do danego typu szkoły. Dyrektor przyjmuje uczniów na podstawie ustaleń Komisji. Od wyników rekrutacji ustalonych przez Komisję Rekrutacyjną przysługuje kandydatom lub ich rodzicom odwołanie do Dyrektora w terminie siedmiu dni od otrzymania decyzji. Dyrektor podejmuje decyzje w sprawach przechodzenia uczniów ze szkół danego typu do szkół innego typu. W strukturze organizacyjnej Ośrodka funkcjonują wszystkie poziomy kształcenia specjalnego dla potrzeb uczniów niewidomych i słabo widzących.

Dla uczniów spoza Wrocławia zapewniamy miejsca w internacie. Zakwaterowanie jest bezpłatne. Opłata obejmuje koszt posiłku. Istnieje możliwość obniżenia opłaty za wyżywienie w przypadku bardzo trudnej sytuacji rodziny. Internat zapewnia wszystkim wychowankom bardzo dobre warunki pobytu, pomoc w nauce własnej oraz możliwość udziału w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych.

Oferta edukacyjno-wychowawcza

Obecnie w skład Ośrodka wchodzą następujące jednostki:

  • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego i Słabowidzącego,
  • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 122 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących,
  • Gimnazjum Specjalne Nr 60 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących,
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 16 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących,
  • Liceum Ogólnokształcące Specjalne Nr XXXII dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących,
  • Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne Nr II dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących,
  • Technikum Specjalne Nr 17 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących,
  • Szkoła Policealna Specjalna Nr 18 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących,
  • Szkoła Specjalna Przysposabiającą do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.